Judicial Law Views

Judicial Law Views
2252-0007
+982166762571
+982166762571
20/3/1996
Iran

فصلنامه ديدگاه های حقوق قضايی
اين فصلنامه از سال 1373 تا 1390 با نام «ديدگاه های حقوقی» توسط دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری چاپ و منتشر می شد.
This is a Research Journal.

Send Message to listing owner

Judicial Law Views